Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o. o.

Oferta zarządzania:


Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zwraca się z propozycją zapoznania się z naszą ofertą w zakresie kompleksowego zarządzania nieruchomościami, pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przez GTBS Sp. z o.o. oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonywania obowiązkowych przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prowadzenia książek obiektu budowlanego, jak również sporządzania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Nadmieniamy, że posiadamy wymagane uprawnienia do zarządzania na zlecenie oraz na ww. czynności.

Nasza spółka zarządza wspólnotami mieszkaniowymi w mieście Gorlice, jak również w Bieczu i planuje rozszerzenie swojej działalności w tym zakresie. Stawkę za zarządzanie negocjujemy indywidualnie, natomiast wysokość wynagrodzenia za pozostałe usługi została przedstawiona w poniższych tabelach.

Nadmieniamy, że bezpłatnie pomagamy zorganizować się wspólnotom przy ich powoływaniu.

 1. Odnośnie wykonywania odpłatnych usług na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego proponujemy wynagrodzenie w granicach 5-10 %, a na pełnienie funkcji inwestora nadzoru inwestorskiego wynagrodzenie w granicach 0,6-1,5 % w zależności od umownego zakresu zadań mających na celu realizację inwestycji i remontów. Powyższe funkcje będą pełnione na zlecenie zamawiającego w granicach zawartych umów, udzielonych pełnomocnictw, przepisów prawa i bieżących ustaleń z wykonawcami i zamawiającym. Zakres usług odnośnie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego obejmowałby całość zadań mających na celu realizację remontów i inwestycji, a to:
  • przeprowadzenie ustaleń zmierzających do przygotowania programu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów,
  • zapewnienie obsługi prawnej Radcy Prawnego
  • przygotowanie i organizację postępowań przetargowych na wyłonienie biura projektowego, projektantów, audytora, geodety i innych
  • występowanie w imieniu inwestora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do branżystów uzgadniających dokumentację projektową oraz Starostwa Powiatowego o zatwierdzenie dokumentacji i wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub przyjęcie wniosku o zgłoszenie robót,
  • przygotowanie i organizację postępowań przetargowych na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji, wykonawców elementów robót budowlanych i instalacyjnych oraz wykonawców robót remontowych,
  • zawieranie umów oraz przekazywanie wykonawcom i podwykonawcom kompletnej dokumentacji projektowej i przetargowej, a także terenu budowy,
  • nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami,
  • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji i remontów, poprzez pisemne zobowiązania uczestników procesu budowlanego,
  • przygotowanie i koordynacja umów na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego w ramach projektu zagospodarowania placu budowy,
  • dokonywanie bieżącej analizy kosztów inwestycji oraz zestawień po zakończeniu każdego kwartału,
  • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych zadania inwestycyjnego, remontu pod względem merytorycznym i rachunkowym,
  • bieżące, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, pisemne informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego,
  • ustalanie i dokumentowanie zmian istotnych i nieistotnych w dokumentacji projektowej inwestycji i remontu,
  • inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami inwestycji, przez przygotowanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach, zawsze przy uwzględnieniu ograniczeń do dokonywania takich zmian, a wynikających z ustaleń z Zamawiającym i przepisów,
  • prowadzenie narad roboczych na terenie budowy inwestycji,
  • przeprowadzanie odbiorów rozliczeń częściowych realizacji zadania inwestycyjnego,
  • przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego inwestycji i remontów,
  • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu za użytkowanie inwestycji,
  • rozliczenie końcowe inwestycji,
  • przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów o stanie faktycznym i prawnym zdatnym do rozpoczęcia użytkowania,
  • występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictw,
  • naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców,
  • przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych,
  • archiwizacje korespondencji i dokumentacji po zakończeniu inwestycji lub rozwiązaniu umowy z Zamawiającym.

 2. W zakresie wykonywania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich przez GTBS Sp. z o.o.

  1. Roboty kosztorysowe:

  2. Lp. Przedziały rozliczeniowe (dla każdego opracowania oddzielnie) Przedmiar robót Kosztorys inwestorski Razem netto Vat 23% Razem brutto
   1 do 5 70,00 zł/kpl. 80,00 zł/kpl. 150,00 zł 34,50 zł 184,50 zł
   2 od 6 do 21 7,00 zł/pozycja 8,00 zł/pozycja 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł
   3 pow. 21 6,00 zł/pozycja 7,00 zł/pozycja 13,00 zł 2,99 zł 15,00 zł
  3. Przedziały rozliczeniowe wykazane w kol. 2 tabeli nie sumują się, co oznacza, że wynagrodzenie za poszczególne opracowanie (przedmiar robót lub kosztorys inwestorski) liczone będzie w zależności od ilości pozycji opracowania mieszczącej się w tylko jednym przedziale wykazanym w poz. 1-3. Przedstawione ceny podlegają negocjacji.

 3. Wykonywanie obowiązkowych przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prowadzenie KOB:

 4. Lp. Obiekty budowlane o powierzchni zabudowy (m2) – przedziały rozliczeniowe dla każdego opracowania oddzielnie Za przeprowadzenie przeglądu rocznego Za przeprowadzenie przeglądu pięcioletniego Za prowadzenie książki obiektu budowlanego (kob) rocznie
  1 od 5 do 200 1,50 zł/m2 2,50 zł/m2 300,00 zł/obiekt
  BRUTTO 1,85 zł/m2 3,08 zł/m2 369,00 zł/obiekt
  2 od 201 do 600 700,00 zł/obiekt 900,00 zł/obiekt 350,00 zł/obiekt
  BRUTTO 861,00 zł/obiekt 1 107,00 zł/obiekt 430,50 zł/obiekt
  3 od 601 do 1000 800,00 zł/obiekt 1 100,00 zł/obiekt 400,00 zł/obiekt
  BRUTTO 984,00 zł/obiekt 1 353,00 zł/obiekt 492,00 zł/obiekt
  Zarządzane przez GTBS wspólnoty nie są obciążane kosztami przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych. Wówczas ceny te zawarte są w koszcie zarządu.

  Mamy nadzieję, że nasza oferta okaże się dla Państwa interesująca i w niedługim czasie rozpoczniemy współpracę w związku z czym oczekujemy na przedstawienie propozycji i zleceń rzeczowo – finansowych.


Copyright by GTBS / Projekt i opracowanie: PRONET